top of page

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä Omatalliosake Oy | Kvartsikatu 1, 65300 Vaasa | Y-tunnus: 2390035-1 | sami.ilvesoksa@prorak.fi | www.omatalliosake.fi

2. Yhteyshenkilö Rekisteriä koskevissa asioissa Sami Ilvesoksa – 0400 140 000  - sami.ilvesoksa@prorak.fi

3. Rekisterin nimi Omatalliosake Oy:n asiakas- ja viestintärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietoseloste Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot. Tieto rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtuneesta rekisteröidyn käyttäytymisestä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, sekä yhteydenotot.

Rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero ja osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Tietolähteinä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän tiedot.

7. Säännönmukaiset luovutukset Rekisteritietoja voidaan jakaa Omatalliosake Oy:n sisällä ja Omatalliosake Oy:n alihankkijoiden kanssa.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmansille osapuolille eli yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevissa maissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

9. Rekisterin suojaus Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisteristä. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka tehdään kirjallisesti ja yksilöidysti. Pyynnössä ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot.

12. Evästeet Tämä sivusto käyttää evästeitä ”cookies”. Evästeet ovat tietoja, jotka kuvaavat internet -palvelun käyttöä ja tallentuvat esim. käyttäjän laitteeseen. Evästeitä voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden käytön voi halutessaan estää selaimestaan asetuksia muuttamalla.

13. Sivuston käytön tilastointi Verkkosivujen käyttöä ja liikennettä tilastoidaan. Tilastointi tapahtuu anonyymisti lokitiedostojen sekä evästeiden avulla. Liikennöintitilastoihin ei yhdistetä käyttäjien henkilötietoja.

 

bottom of page